Ders/Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Veteriner Hekimliği Lisans Diploması verilir, kişi “veteriner hekim” unvanı alır.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır ancak 5 yıllık eğitim nedeniyle mezun kişi yüksek lisans mezunu kabul edilir.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 300'dür. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın amacı, mezunlarını hem günümüzde uygulanan veteriner hekimliği mesleğinin temelini oluşturan temel bilimsel ilkelerle hem de bu ilkelerin pratikte uygulanmasını sağlayan hekimlik becerileriyle donatmaktır. Mezun olduktan sonra, öğrenciler veteriner hekim olarak kariyer yapmak veya isterlerse daha ileri akademik çalışmalar yapmak için gerekli donanıma sahip olmalıdırlar. Mezunlar, esnek olabilen ve nispeten kısa sürede tarım ve hayvancılığın çok çeşitli sektörlerine entegre olabilen profesyoneller olacaktır.

Program Kazanımları
 1. Veteriner Hekimliğinin temel bilimler alanlarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık hekimlik problemlerinde kullanabilme, problemleri belirleyebilme, tanımlayabilme, ifade edebilme ve çözebilme; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.
 2. Klinisyen hekim rolünde doğru bir tanı için klinik ve laboratuvar verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, yeterli bilgi birikimi ve becerisiyle öncelikli ayırıcı tanı listesi oluşturabilme, uygun sağaltım yöntemlerini seçebilme ve değişik şartlara göre uygulayabilme.
 3. Hayvancılık işletme ekonomisi konularını özümsemiş biri olarak girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma, hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanma.
 4. Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilme ve uygulayabilme.
 5. Veteriner hekimlik alanında halk sağlığı, çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi, ulusal gıda mevzuatı hakkında bilgilendirme ve ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi'ndeki yeterlilikleri kazandırma.
 6. Veteriner Hekimliği alanlarına ait bilimsel konuları araştırmak için deney tasarlama ve yürütme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanma.
 7. Veteriner Hekimliği disiplinlerinde bireysel ve multidisipliner ekiplerde verimli ve uyumlu çalışabilme, mesleki saygı ve çözüm odaklı yaklaşımlarla konsültasyon ve hasta sevki yapabilme.
 8. Hayvanlar ve insanlar arasında karşılıklı bulaşabilen zoonotik hastalık ve salgınların epidemiyolojisi, bulaşma yolları, belirtileri, tanısı, koruyucu hekimliği ile tıbbi ve yasal çerçevedeki mücadelesi hakkında temel bilgilere sahip olma.
 9. Evcil hayvanlar yanı sıra yaban ve egzotik hayvan sağlığı ile ilgili konularda temel bilgiler edinme, ilk yardım yapabilme, flora ve faunaya zarar vermeden farklı hayvan nesillerini korumaya yönelik iklim ve doğa-dostu yaklaşımlar gösterme.
 10. Kendi kendine öğrenme, araştırma ve uygulama yeteneğini geliştirme; bilgiye erişebilmeyi, bilim ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olmayı; insanlık tarihi boyunca edinilen bilgileri veteriner hekimliği ile ilişkilendirebilmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinme.
 11. Veteriner Hekimliğini ilgilendiren konularda kendisini yazılı ve sözlü olarak iyi ifade edebilme, yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilip kullanma, meslektaşları, diğer meslek mensupları, hasta sahibi ve işverenler ile etkin iletişim kurabilme, yazılı raporlar hazırlayabilme ve kavrayabilme, etkin bir şekilde sunabilme, açık, gerçekçi ve anlaşılır önerilerde bulunabilme ve öneri kabul edebilme.
 12. Veteriner Hekimliği uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki küresel ve toplumsal etkileri hakkında fikir sahibi olma; veteriner hekimlikle ilgili güncel konular hakkında bilgi sahibi olma; konuyla ilgili çözümlerin yasal sonuçlarının farkında olma.
 13. Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinmiş bir birey olarak mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını tanıma, gözetme ve savunma, Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilme ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilme.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
DERS KODUDERS ADIPROGRAM KAZANIMLARI
12345678910111213
1. YIL – 1. DÖNEM
VTT101Anatomi I5312133232211
VTT103Organik Kimya5513252223333
VTT105Medikal Biyoloji5333244443333
VTT107Medikal Fizik5333242243333
VTT109Hayvan Hakları ve Refahı3434455433434
VTT111Genetik5555444443322
TUR101Türk Dili
AIT101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
ING101Yabancı Dil I
BİL101Bilgisayara Giriş
VTT113Klinik Uyum Programı5555445555544
KAM100Kampüse Uyum
1. YIL – 2. DÖNEM
VTT102Anatomi II5312133232211
VTT104Veteriner Hekimliği Tarihi5121122135445
VTT106Histoloji I5333244443333
VTT108Embriyoloji5333244443333
VTT110Biyoistatistik, Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri4544455225434
VTT112Hayvan Davranışları3533122522234
TUR102Türk Dili
AIT102Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi
İNG102Yabancı Dil II
KAR100Kariyer Planlama
2. YIL – 1. DÖNEM
VTT203Biyokimya I5513252223333
VTT205İmmünoloji5545243553333
VTT207Fizyoloji I5333244443333
VTT209Histoloji II5333244443333
VTT211Mikrobiyoloji I5545443553333
VTT213Viroloji I5545443553333
VTT215Epidemiyoloji5545343553333
VTT217Topografik Anatomi5312133232211
2. YIL – 2. DÖNEM
VTT202Biyokimya II5513252223333
VTT204Fizyoloji II5333244443333
VTT210Mikrobiyoloji II5545243553333
VTT212Viroloji II5545243553333
VTT214Mesleki Uygulama ve Klinik Beceri I5555445555544
VTT216Patoloji I5545243553333
VTT218Gıda Hijyeni ve Teknolojisi4111542423344
3. YIL – 1. DÖNEM
VTT303Su Ürünleri ve Hastalıkları5545243553333
VTT305Farmakoloji I5545243553333
VTT307Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği4354244322334
VTT309Parazitoloji5545243553333
VTT311Entomoloji5545243553333
VTT313Kanatlı Hayvan Hastalıkları5545243553333
VTT315Zootekni I4354244322334
VTT317Yemler ve Teknolojisi4354244322334
VTT323Mesleki Uygulama ve Klinik Beceri Yöntemleri II5555445555544
VTT325Patoloji II5545243553333
VTT327Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı4111542423344
3. YIL – 2. DÖNEM
VTT304Farmakoloji II5545243553333
VTT306Fizyopatoloji5545243553333
VTT308Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları4454244322334
VTT310Hayvan Islahı4354244322334
VTT312Zootekni II4354244322334
VTT314Helmintoloji5545243553333
VTT316Protozooloji5545243553333
VTT318Kliniğe Giriş5555445555544
VTT320Nekropsi5545243553333
4. YIL – 1. DÖNEM
VTT401Küçük Hayvan Doğum Bilgisi ve Jinekoloji I5544345555433
VTT403Büyük Hayvan Doğum Bilgisi ve Jinekoloji I5544345555433
VTT405Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi4111542423344
VTT409Toksikoloji ve Çevre Koruma5545243553353
VTT411Arıcılık ve Arı Hastalıkları5545443553333
VTT413Genel Cerrahi5544345555433
VTT415Radyoloji5544345555533
VTT417Anesteziyoloji-Reanimasyon5544345555433
VTT419Küçük Hayvan İç Hastalıkları I5544345555433
VTT421Büyük Hayvan İç Hastalıkları I5544345555433
VTT423Klinik I5555445555544
VTT435Süt Hijyeni ve Teknolojisi4111542423344
4. YIL – 2. DÖNEM
VTT402Küçük Hayvan Cerrahi5544345555433
VTT404Büyük Hayvan Cerrahi5544345555433
VTT406Küçük Hayvan Doğum ve Jinekoloji II5544345555433
VTT408Büyük Hayvan Doğum ve Jinekoloji II5545345555433
VTT410Suni Tohumlama ve Androloji5545345555433
VTT412Süt İneklerinde Meme Sağlığı Kontrol Programları5545345555433
VTT414Küçük Hayvan İç Hastalıkları II5544345555433
VTT416Büyük Hayvan İç Hastalıkları II5544345555433
VTT418Adli Veteriner Hekimlik4523224544555
VTT420Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik4523225544555
VTT422Klinik II5555445555544
VTT900Zorunlu Yaz Stajı5555445555544
5. YIL – 1. DÖNEM
VTT501İntörn Eğitimi5555445555544
5. YIL – 2. DÖNEM
VTT502İntörn Eğitimi5555445555544
VTT504Bitirme Ödevi5555445555544
SEÇMELİ DERSLER
KTK100Kıbrıs Kültürü ve Tarihi
VTT141Anatomi Preparatları Hazırlama Teknikleri5312133232211
VTT143Davranış Bilimleri3533122522234
VTT142Evcil Memelilerde Diseksiyon ve Eksenterasyon5312133232211
VTT144Mikroskopi ve Doku Hazırlama Teknikleri5333244443333
VTT146Ekoloji ve Çevre Biyolojisi5545243553353
VTT241Egzersiz Fizyolojisi5333244443333
VTT243Evrim Biyolojisi ve Popülasyon Genetiği5555444443322
VTT245Egzotik Hayvanlar5555445555544
VTT242Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri5121122135555
VTT244Paraziter Zoonozlar5545243553333
VTT246Mikrobiyolojide Biyoteknoloji5545243553333
VTT248Viral Aşılar5545243553333
VTT341Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon4111542423344
VTT343Mikoloji5545243553333
VTT345Yem Katkı Maddeleri, Yem Mevzuatı4354244322334
VTT347Kedi ve Köpek Yetiştiriciliği4354244322334
VTT349Klinik Onkoloji5545243553333
VTT342Dokular ve Organlar Arası Metabolik İlişkiler5545243553333
VTT344Gıda Muhafaza Teknikleri4111542423344
VTT346Laboratuvar Hayvanları4354244322334
VTT348Hayvanlar için Fizyoterapi5544345555433
VTT441Gıda Mikrobiyolojisi4111542423344
VTT443Doğum ve Jinekolojide Alternatif Tedavi Yöntemleri5544345555433
VTT445Neonatoloji5544345555433
VTT447Domuzlarda Doğum ve Jinekoloji5544345555433
VTT449Ayak Hastalıkları ve Nal Tekniği5544345555433
VTT451Diş Hastalıkları ve Cerrahisi5544345555433
VTT442Göz Hastalıkları5544345555433
VTT444Travmatoloji ve Ortopedik Cerrahi5544345555433
VTT446Görüntülü Tanı Teknikleri5544345555433
VTT448Spor Atı Cerrahisi5544345555433
VTT450Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri4111542423344
VTT452Sürü Sağlığı ve Yönetimi5544345555433
VTT454Reprodüktif Biyoteknoloji5544345555433
VTT456Atlarda Siklus Yönetimi ve Aşım5544345555433
VTT458Küçük Hayvan İç Hastalıkları Olgu Yorumları5544345555433
VTT460Büyük Hayvan İç Hastalıkları Olgu Yorumları5544345555433
YABANCI DİLLER
İNG101Yabancı Dil I 
İNG102Yabancı Dil II 
Mezunlar İçin İş Olanakları
 1. Serbest veteriner hekimlik
 2. Özel hayvan hastaneleri ve veteriner poliklinikleri
 3. Çiftlik veteriner hekimliği
 4. Üniversitelerde ve meslek yüksekokullarında akademik kariyer ve öğretim üyeliği/görevliliği
 5. Veteriner biyolojik ürünleri ithal eden firmalar
 6. Veteriner ve beşeri ilaç imalatı ve ithalatı yapan firmalar
 7. Veteriner ve beşeri ilaç ve aşı satışı yapan firmalar
 8. Haşere mücadelesi yapan firmalar
 9. Hayvancılık ve veteriner hekimlik aletleri, malzemeleri, imal eden ve pazarlayan şirketler
 10. Organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşları
 11. Damızlık hayvan üreten, ithal eden ve satan şirketler
 12. Devlet hara ve tarım işletmeleri genel müdürlükleri
 13. Belediye veteriner hekimliği
 14. Türkiye Jokey Kulübü hayvan hastaneleri ve hipodromları
 15. Hayvanat bahçeleri
 16. Hayvansal gıda üretim ve işleme yerleri, kırmızı ve kanatlı eti ürünleri üretim tesisleri
 17. Süt işleme ve satış tesisleri
 18. Kombina, mezbaha, soğuk hava depoları
 19. Özel gıda laboratuvarları
 20. Mikrobiyolojik araştırma merkezleri (devlet, özel) laboratuvarları
 21. Hazır kıyma satış yerleri
 22. Su ürünleri üretim işletmeleri
 23. Su ürünleri toptan ve perakende satış merkezleri
 24. Yem fabrikaları
 25. Embriyo ve sperma üretim merkezleri
 26. Kanatlı kuluçkahane ve damızlık işletmeleri
 27. Ham deri toplama merkezleri
 28. Ev ve süs hayvanları satış, barınma ve eğitim merkezleri
 29. Arı yetiştiriciliği merkezleri
 30. Veteriner Hekimliği ile ilgili şirketlerde danışmanlık, program yazılımı, basın – yayın ve ticaret
 31. Diğer…
Lisansüstü Programlara Erişim

Yüksek Lisans düzeyde eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Programın Yapısı

-

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
ÜNİVERSİTE GENELİNDE AÇILAN DERSLER
DERS KODU VE ADIDERS BİLGİSİ
ÜNİVERSİTE ORTAK DERSLERİKTK100 Kıbrıs Kültürü ve Tarihi 
YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ORTAK ZORUNLU DERSLERTUR101 Türk Dili 
TUR102 Türk Dili 
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
BİL101 Bilgisayara Giriş 
KAR100 Kariyer Planlama 
KAM100 Kampüse Uyum 
YABANCI DİLLERİNG101 Yabancı Dil I
İNG102 Yabancı Dil II 
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması gereklidir. Dönem sonu sınavına girebilmesi için kuramsal derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gerekir. İki AKTS kredi ve üstü derslerde ise kısa haberli sınav, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir AKTS kredilik derslerde kısa haberli sınav zorunluluğu bulunmamaktadır. Başarı notuna, ara sınav ya da ara sınav ve küçük haberli sınavların katkısı toplam %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

NOT ARALIĞIHARF NOTUAĞIRLIKAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49 ve altıFF0.0F

 

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (ön lisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory)
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

 

I (Incomplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki performansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve dersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Ön lisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için toplam mezuniyet AKTS kredisinin 300 olması gerekir. GANO’sunun 4.00 üzerinden en az 2.0 olması, staj, intörnlük eğitimi ve bitirme tezini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Program Şekli

Tam Zamanlı

Program Sorumlusu

Prof. Dr. Deniz SEYREK-İNTAŞ (Dekan)

YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi

Yakın Doğu Bulvarı, PK: 99138
Lefkoşa / KKTC
Mersin 10 – TÜRKİYE

Cep: + 0533 856 49 12

E-mail: [email protected]

Değerlendirme Anketleri

Ölçme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi